Цели:

  • Повишаване ефективността на производствените процеси
  • Постигане на по-висока производителност
  • Създаване на условия за растеж и развитие на предприятията чрез цифровизация на производствените процеси
  • Допринасяне за екологичния преход и за принципа за "ненанасяне на значителни вреди" върху околната среда

 

Основни дейности:

  • Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги чрез придобиване на CRM система и оборудване за функциониране на системата

Цялата отговорност за съдържанието на публикациите на сайта се носи от ГелеСофт ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тeзи публикации отразяват официалното становище на Европейския съюз и СНД.