Напредък и резултати

Реализирана технологична модернизация на ГелеСофт ЕООД чрез цифровизация на производствените процеси:

- Придобит, инсталиран и внедрен високотехнологичен ДНА - CRM система - 1 брой;
- Придобити, инсталирани и внедрени високотехнологични ДМА - Оборудване за функциониране на CRM система;
- Технологична модернизация на предприятието чрез цифровизация на производствените процеси;
- Разширяване на производствения капацитет и нарастване на производителността;
- Нарастване на нетните приходи от продажби.

 


Цялата отговорност за съдържанието на публикациите на сайта се носи от ГелеСофт ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тeзи публикации отразяват официалното становище на Европейския съюз и СНД.